HC Ares | Malkenschoten 43 | 7333 NM Apeldoorn | 055 533 2500
Contributie 2021-2022 

De contributie voor het seizoen 2021-2022 is een totaalbedrag voor het gehele seizoen en omvat, voor zover van toepassing, de veldcompetitie, zaalcompetitie, het (wedstrijd)shirt en de inningskosten.

Bij vragen over contributie, contributie inning, contributie bij langdurige blessures of opzegging en overige contributie vragen kunt u een mail sturen aan: [email protected]


De leeftijd in de onderstaande tabel is de leeftijd van het lid vóór 1 oktober van het lopende seizoen.


 Lidmaatschapsvorm

 Leeftijd

 Contributie 

 Funkey

 4 of 5 jaar

 € 140,00

 Benjamins

 6 jaar

 € 155,00

 Junioren F

 7 jaar

 € 230,00

 Junioren E

 8 of 9 jaar

 € 310,00

 Junioren D

 10 of 11 jaar

 € 390,00

 Junioren C

 12 of 13 jaar

 € 390,00

 Junioren B

 14 of 15 jaar

 € 390,00

 Junioren A

 16 of 17 jaar

 € 390,00

 Senioren

 18 jaar en ouder

 € 435,00

 Senioren (zonder zaal)

 18 jaar en ouder

 € 390,00

 G-hockey

 

 € 190,00

 Veteranen/Veterinnen (zonder zaal)

 

 € 390,00

 Trimhockey

 

 € 210,00

 Trimhockey plus

 

 € 240,00

 Fithockey

 

 € 165,00

 Flexhockey (20x)

 

 € 140,00

 Gezinscontributie

 

 € 1.175,00

 Niet spelende leden

 

 € 66,50

 Inschrijfgeld nieuwe leden

 

 € 30,00

 

 

 


Aanvullende informatie

Contributie inning 2021-2022

De vereniging voert de inning van de contributiegelden voor het seizoen 2021-2022 wederom zelf uit.

Betaling van de verschuldigde contributie is bij voorkeur per automatische incasso.
Bij betaling per factuur zal een toeslag van € 7,50 op de contributie worden berekend.
Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum binnen te zijn. 

Omdat de vereniging ook zelf de incasso uitvoert is het van belang dat alle leden mee helpen om de incasso soepel te laten verlopen. Willen jullie daarom zorg dragen voor het actueel houden van je gegevens in Lisa?

Voor de incasso is het dan, met name, van belang dat je bij wijzigingen van bankrekeningnummer deze zo snel mogelijk aanpast in Lisa. Daarnaast ook graag op tijd de keuze voor het aantal gewenste incasso termijnen in Lisa selecteren dat kan steeds tot 1 Augustus.

Je kan hierbij kiezen uit één termijn waarbij de volledige contributie door de vereniging in een keer wordt geïncasseerd. Dit zal rond eind Augustus van het lopende seizoen gebeuren. Er kan ook gekozen worden voor drie termijnen waarbij de incasso zal plaatsvinden rond eind Augustus, eind November en eind Januari van het lopende seizoen.

Wanneer er sprake is van een stornering van de een incasso termijn zonder geldige reden (onjuist bankrekeningnummer, onvoldoende saldo, actieve niet terechte stornering...etc.) zal door de vereniging de gestorneerde termijn bij de eerstvolgende incasso meegenomen worden meteen verhoging van
€ 10,00. Door als lid waakzaam te zijn en in Lisa de betaalgegeven actueel te houden kan je deze extra kosten voorkomen. 


Niet (tijdig) betalen van de contributie

Bij niet tijdige betaling wordt de contributienota verhoogd met € 10,00 per lid per maand, indien 
men meer dan 30 dagen in gebreke blijft.
Indien de contributie na herhaaldelijk verzoek niet wordt betaald, wordt men uitgesloten van                  

deelname aan wedstrijden en/of trainingen, zonder dat de verplichting om het

verschuldigde bedrag te betalen, wordt opgeheven. Naast het feit dat men wordt uitgesloten om deel te

nemen aan trainingen en/of wedstrijden, zal de incasso worden overgedragen aan

een incassobureau. De extra kosten, t.w. de incassokosten, en de wettelijke rente zullen op

het lid worden verhaald.


Langdurige blessures en contributie

 

 

 

Blessures hopen we allemaal te vermijden, maar komen binnen of buiten de sport toch voor. Omdat we als vereniging kosten maken die we niet kunnen terugvragen, is er in principe geen restitutie van contributie bij blessures. Voor langdurige blessures maken we een uitzondering. Daarvoor zijn onderstaande regels opgesteld.

Bij langdurige blessure kan met de penningmeester van HC Ares overeengekomen worden een deel van de contributie te restitueren. De hockey gerelateerde blessure moet zo serieus zijn dat er op grond van de klachten, die in behandeling zijn bij de reguliere gezondheidszorg, gedurende langere periode niet gespeeld mag worden. We spreken van een langdurige blessure indien, als gevolg van de blessure, een aaneengesloten periode van minimaal 10 weken niet gespeeld kan worden.

Met nadruk wordt gesteld dat blessures niet een verkapte regeling kunnen zijn om een lidmaatschap binnen het jaar te beëindigen met restitutie van contributie.

Er wordt dus vanuit gegaan dat verschuldigde contributie normaal betaald wordt. Eventuele restitutie wordt pas bepaald nadat men van een opgelopen blessure hersteld is en de totale duur van de uitval kan worden bepaald. Meerdere blessures kunnen niet bij elkaar worden opgeteld om tot een langdurige uitval te komen. In het geval van een vermoeden van langdurige blessure wordt verlangd de penningmeester vroegtijdig te berichten. M.a.w. achteraf melding maken van de blessure leidt tot het risico dat niet gecompenseerd wordt.

HC Ares gaat op basis van het ledenaantallen zelf niet restitueerbare verplichtingen aan, bijv. bij de KNHB. Daarom kan nooit het gehele bedrag behorend bij de periode gerestitueerd worden.

De berekening van eventuele restitutie geschiedt als volgt:

IN GEVAL VAN EEN LANGDURIGE BLESSURE WORDT VAN DE TOTAAL BETAALDE CONTRIBUTIE 30% AFGETROKKEN TER DEKKING VAN DE DOOR DE VERENIGING AANGEGANE VERPLICHTINGEN. VAN HET RESTERENDE DEEL VAN DE CONTRIBUTIE WORDT PROPORTIONEEL HET AANTAL BLESSURE WEKEN (MINIMAAL 10) GEDEELD DOOR 40 WEKEN HOCKEYSEIZOEN TERUGBETAALD.


Nieuwe leden

 

 

 

Nieuwe leden betalen contributie naar rato van de lengte van het lidmaatschap binnen

een verenigingsjaar.

 


 

 

Aanmelding na 1 juli en voor 1 november

Bij aanmelding na 1 juli en voor 1 november is 100% van de contributie verschuldigd


Aanmelding na 1 november en voor 1 januari

Bij aanmelding na 1 november en voor 1 januari is 75% van de contributie verschuldigd


Aanmelding na 1 januari en voor 1 mei

Bij aanmelding na 1 januari en voor 1 mei is 50% van de contributie verschuldigd


Aanmelding na 1 mei

 

 

 

Bij aanmelding na 1 mei is geen contributie doch uitsluitend inschrijfgeld verschuldigd


Voortijdige opzegging

 

 

 

Bij opzegging na 1 mei is de contributie voor het gehele komende verenigingsjaar

verschuldigd. Leden die van te voren hebben aangegeven slechts een gedeelte van het

komende verenigingsjaar lid te kunnen blijven of leden die, naar het oordeel van het

bestuur, op grond van overmacht niet langer lid kunnen blijven, betalen indien hun

lidmaatschap eindigt voor:

 

 

 

 

a. 1 september een vaststaand bedrag. (jaarlijks door het bestuur vast te stellen)

b. 1 december 50% van de vastgestelde contributie.

c. 1 februari 75% van de vastgestelde contributie.


Uitzonderingen op de bovengenoemde regeling dienen vooraf met de penningmeester

schriftelijk te worden overeengekomen.


Onder de bovenstaande contributievormen wordt het volgende verstaan:

Funkey

Bij Funkey gaat het om spelenderwijs goed leren bewegen: FUN in goed leren bewegen is KEY! Op spelende wijze maken kinderen kennis met bewegen en hockey. Er is wekelijks op woensdag een training.

Benjamins

Bij de Benjamins krijgen de kinderen een technische basis aangeleerd. Er wordt nog geen officiele competitie gespeeld. Er worden hockey oefeningen gedaan en afgesloten met een wedstrijdje onderling. Er is wekelijks op woensdag een training.

Junioren F

De F jeugd traint door de week en speelt op zaterdag om 9:00 onderlinge wedstrijden. De wedstrijden zijn 3 tegen 3 zonder keeper. Deze wedstrijden worden begeleid door ouders.

Junioren E

De E jeugd traint door de week en speelt op zaterdag competitie. Het eerste jaar spelen de teams 6 tegen 6 met een keeper op een kwart veld. Het tweede jaar spelen de teams 8 tegen 8 op een half veld. De begeleiding wordt gedaan door ouders. De competitie wordt gespeeld samen met clubs uit district Oost. De KNHB deelt deze in. Er vindt 2 keer per jaar een nieuwe indeling plaats. De standen worden niet bijgehouden. Bij deze leeftijd gaat het om het plezier.

Tijdens de winterperiode zijn de trainingen in de zaal. Sommige 8-tallen spelen ook wedstrijden.

Junioren A tm D

Vanaf de D leeftijd wordt er gespeeld op een heel veld. Er wordt 11 tegen 11 gespeeld. Door de week wordt 2 of 3 keer getraind en op zaterdag zijn er competitiewedstrijden. De teams worden ingedeeld op niveau. Er vindt gedurende het wedstrijdseizoen herindelingen van de competitie plaats.

Tijdens de winterperiode is er zaalhockey. De competitie is dan binnen en zowel op zaterdag en zondag. De wedstrijden zijn niet elk weekend.

G hockey

G-hockey is voor spelers met een verstandelijke beperking die niet afhankelijk zijn van een rolstoel. De G-hockeyers trainen met elkaar, maar spelen ook onderlinge wedstrijden. Binnen Ares spelen de G hockeyers in gemixte teams en 8 tegen 8 (met keeper) wedstrijden op een half veld.

Senioren

Senioren trainen door de week en spelen op zondag hun wedstrijd. Er zijn teams op diverse niveaus. Er zijn speciale competities voor jong senioren, veteranen en senioren. De senioren spelen in de winter in de zaal.

Senioren (zonder zaal)

Senioren trainen door de week en spelen op zondag hun wedstrijd. Er zijn teams op diverse niveaus. Er zijn speciale competities voor jong senioren, veteranen en senioren.

Trimhockey

Trimhockey is een leuke vorm van hockey voor mensen die geen of weinig hockeyervaring hebben en die toch op een ontspannen manier de hockeysport willen bedrijven. Ook voor hockeyers die niet in de weekenden een wedstrijd willen doen is trimhockey een ideale sport. Ouders die kinderen hebben hockeyen kunnen via trimhockey leren hoe leuk het is om te hockeyen.

Eén keer in de week komen de trimhockeyers op een vaste avond bij elkaar en train je samen op techniek, tactiek en conditie. HC Ares biedt trimhockey aan op maandagavond, donderdagavond en zaterdagochtend.

Fithockey

Fithockey staat voor veilig bewegen in teamverband, buiten sporten, sociale contacten en veel plezier maken met elkaar. Fithockey is voor senioren vanaf 50 jaar en wordt op een hockeyveld gespeeld met een zachte bal en knots. De knots is een kunststof stick met aan het uiteinde een raakvlak van foam waarmee de bal wordt geslagen. Er kan ook gespeeld worden met een unihockeystick. Door het gebruik van deze veilige materialen is fithockey geschikt voor senioren met én zonder hockeyervaring. Fithockey kan op elke leeftijd en op ieders fysieke gesteldheid worden gespeeld. Lopen zonder hulpmiddelen is wel een vereiste.

Fithockey wordt op meerdere hockeyverenigingen in Nederland gespeeld. Hockeyclub Ares is in 2003 gestart met het aanbieden van Fithockey en in 2006 heeft de KNHB dit aanbod landelijk overgenomen.

Flexhockey

Flexhockey is voor leden die middels een "knipkaart” alleen willen trainen. Er wordt voor hun 1 keer per 2 weken een training aangeboden. Deze leden mogen geen wedstrijden hockeyen.

Gezinshockey

Als er veel leden hockeyen kan het voordelig zijn om een gezinshockey contributie te betalen.

Niet spelende leden

Leden die niet trainen noch spelen, maar wel de club financieel willen steunen en deel willen uitmaken van de georganiseerde activiteiten.

Inschrijfgeld nieuwe leden

Alle leden die lid worden betalen inschrijfgeld.


 
Agenda
vervolg 24-9  Grote Clubactie
vervolg 14-10  Oktoberfest bij HC Ares
vervolg 23-11  ALV-vergadering
Hele agenda
Nieuws