HC Ares | Malkenschoten 43 | 7333 NM Apeldoorn | 055 533 2500
Contributie 2019-2020 

Contributie 2019-2020

     


De contributie voor het seizoen 2019-2020 is een totaalbedrag voor het gehele seizoen en omvat, voor zover van toepassing, de veldcompetitie, zaalcompetitie, het (wedstrijd)shirt en de inningskosten.

Bij vragen over contributie, contributie inning, contributie bij langdurige blessures of opzegging en overige contributie vragen kunt u een mail sturen aan: [email protected]


Lidmaatschapsvorm

Leeftijdscategorie

Contributie 2019/2020 afgerond

Funkey

geboren na 01-10-2013

€ 140,00

Benjamins

geboren tussen 01-10-2012 en 30-09-2013

€ 155,00

Junioren F

geboren tussen 01-10-2011 en 30-09-2012

€ 230,00

Junioren E

geboren tussen 01-10-2009 en 30-09-2012

€ 310,00

Junioren A t/m D

geboren tussen 01-10-2001 en 30-09-2009

€ 390,00

G-hockey

 

€ 190,00

Senioren

geboren voor 01-10-2001

€ 435,00

Senioren (zonder zaal)

geboren voor 01-10-2001

€ 390,00

Veteranen/Veterinnen (zonder zaal)

 

€ 390,00

Trimhockey

 

€ 210,00

Fithockey

 

€ 165,00

Flexhockey (20x)

 

€ 140,00

Gezinscontributie

 

€ 1.175,00

Niet spelende leden

 

€ 66,50

Inschrijfgeld nieuwe leden

 

€ 30,00

     

 

Aanvullende informatie

 

Contributie inning 2019-2020

De vereniging voert de incasso van de contributiegelden voor het seizoen 2019-2020 wederom zelf uit.

Omdat de vereniging zelf de incasso weer uitvoert is het van belang dat alle leden mee helpen om de incasso soepel te laten verlopen. Willen jullie daarom zorg dragen voor het actueel houden van je gegevens in Lisa.

Voor de incasso is het dan, met name, van belang dat je bij wijzigingen van bankrekeningnummer deze zo snel mogelijk aanpast in Lisa. Daarnaast ook graag op tijd de keuze voor het aantal gewenste incasso termijnen in Lisa te selecteren die kan steeds tot 1 Augustus.

Je kan hierbij kiezen uit één termijn waarbij de volledige contributie door de vereniging in een keer wordt geïncasseerd. Dit zal rond 25 Augustus van het lopende seizoen gebeuren. Er kan ook gekozen wordenvoor drie termijn waarbij de incasso zal plaatsvinden rond 25 Augustus, 25 Oktober en 25 December van het lopende seizoen.

Wanneer er sprake is van een stornering van de een incasso termijn zonder geldige reden (onjuist bankrekeningnummer, onvoldoende saldo,actieve niet terechte stornering...etc.) zal door de vereniging degestorneerde termijn bij de eerstvolgende incasso meegenomen worden meteen verhoging van € 10,00. Door als lid waakzaam te zijn en in Lisa de betaalgegeven actueel te houden kan je deze extra kosten voorkomen.

 


 


Niet (tijdig) betalen van de contributie

     

Indien de contributie na herhaaldelijk verzoek niet wordt betaald wordt men uitgesloten om

nog langer aan wedstrijden en/of trainingen deel te nemen, zonder dat de verplichting om het 

verschuldigde bedrag, wordt opgeheven. Naast het feit dat men wordt uitgesloten om deel te 

nemen aan trainingen en/of wedstrijden, zal de incasso worden overgedragen aan

een incassobureau. De extra kosten, t.w. de incassokosten, en de wettelijke rente zullen op

het lid worden verhaald.


Langdurige blessures en contributie

     

Blessures hopen we allemaal te vermijden, maar komen binnen of buiten de sport toch voor. Omdat we als vereniging kosten maken die we niet kunnen terugvragen, is er in principe geen restitutie van contributie bij blessures. Voor langdurige blessures maken we een uitzondering. Daarvoor zijn onderstaande regels opgesteld.

 

Bij langdurige blessure kan met de penningmeester van HC Ares overeengekomen worden een deel van de contributie te restitueren. De hockey gerelateerde blessure moet zo serieus zijn dat er op grond van de klachten, die in behandeling zijn bij de reguliere gezondheidszorg, gedurende langere periode niet gespeeld mag worden. We spreken van een langdurige blessure indien, als gevolg van de blessure, een aaneengesloten periode van minimaal 10 weken niet gespeeld kan worden.

 

Met nadruk wordt gesteld dat blessures niet een verkapte regeling kunnen zijn om een lidmaatschap binnen het jaar te beëindigen met restitutie van contributie.

 

 

Er wordt dus vanuit gegaan dat verschuldigde contributie normaal betaald wordt. Eventuele restitutie wordt pas bepaald nadat men van een opgelopen blessure hersteld is en de totale duur van de uitval kan worden bepaald. Meerdere blessures kunnen niet bij elkaar worden opgeteld om tot een langdurige uitval te komen. In het geval van een vermoeden van langdurige blessure wordt verlangd de penningmeester vroegtijdig te berichten. Maw achteraf melding maken van de blessure leidt tot het risico dat niet gecompenseerd wordt.

HC Ares gaat op basis van het ledenaantallen zelf niet restitueerbare verplichtingen aan, bijv bij de KNHB. Daarom kan nooit het gehele bedrag behorend bij de periode gerestitueerd worden.

De berekening van eventuele restitutie geschiedt als volgt:

IN GEVAL VAN EEN LANGDURIGE BLESSURE WORDT VAN DE TOTAAL BETAALDE CONTRIBUTIE 30% AFGETROKKEN TER DEKKING VAN DE DOOR DE VERENIGING AANGEGANE VERPLICHTINGEN. VAN HET RESTERENDE DEEL VAN DE CONTRIBUTIE WORDT PROPORTIONEEL HET AANTAL BLESSURE WEKEN (MINIMAAL 10) GEDEELD DOOR 40 WEKEN HOCKEYSEIZOEN TERUGBETAALD.

 

       

Nieuwe leden

     

Nieuwe leden betalen contributie naar rato van de lengte van het lidmaatschap binnen 

een verenigingsjaar.

       


Aanmelding na 1 juli en voor 1 november

     

Bij aanmelding na 1 juli en voor 1 november is 100% van de contributie verschuldigd

       


Aanmelding na 1 november en voor 1 januari

     

Bij aanmelding na 1 november en voor 1 januari is 75% van de contributie verschuldigd

       


Aanmelding na 1 januari en voor 1 april

     

Bij aanmelding na 1 januari en voor 1 april is 50% van de contributie verschuldigd

       


Aanmelding na 1 april

     

Bij aanmelding na 1 april is geen contributie doch uitsluitend inschrijfgeld verschuldigd

       


Voortijdige opzegging

     

Bij opzegging na 1 juni is de contributie voor het gehele komende verenigingsjaar 

verschuldigd. Leden die van te voren hebben aangegeven slechts een gedeelte van het 

komende verenigingsjaar lid te kunnen blijven of leden die, naar het oordeel van het

 bestuur, op grond van overmacht niet langer lid kunnen blijven betalen indien hun 

lidmaatschap eindigt:

       

voor 1 september 20% van de vastgestelde contributie

voor 1 december 50% van de vastgestelde contributie

voor 1 februari 75% van de vastgestelde contributie

       


Uitzonderingen op de bovengenoemde regeling dienen vooraf met de penningmeester 

schriftelijk te worden overeengekomen.

 

 
Agenda
vervolg 26-8  Start breedte en jongste jeugd
vervolg 31-8  oefenwedstrijden
vervolg 31-8  kledingbeurs
vervolg 3-9  Bespreking JC1 (coach Wouter van Schoote
vervolg 7-9  Start of the Season
vervolg 7-9  start competitie
Hele agenda
Nieuws